Παράμετροι αντικειμενικού συστήματος επιβολής προστίμου