ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΛΣ

Π.Δ. 186/1992 – ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Π.Δ. 299/2003 ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

Π.Δ. 1123/1980 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ Ε.Γ.Λ.Σ.

Ν. 3190/1955 ΕΠΕ