Ομάδα 4η - Καθαρή Θέση - Προβλέψεις - Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις