ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ε.Φ.Κ.Α. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΙ.ΜΕΛ./Φ1/49/1064381/2017

Γ.Σ.Ε.Ε. – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014