ΚΙΝΗΤΡΑ

Ν. 2166/1993 ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ν. 3190/1955 ΕΠΕ

Ν. 2190/1920 Α.Ε. – ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ν. 3846/2010 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ